Oriëntatie – Advies – Plan - Uitvoering

Stap 2: Advies

Warmtescan

Dankzij een warmtescan ziet u direct waar warmte weglekt. Onze uitgebreide warmtebeeld-rapportage geeft een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van de isolatie van uw VvE. De foto’s lichten we toe in een rapport met conclusies en aanbevelingen. De warmtescan levert daarmee belangrijke informatie voor het Maatwerkadvies. Voor een goed warmtebeeld mag de buitentemperatuur maximaal 6 graden zijn.

Bewonersenquête

Het is ontzettend belangrijk om de bewoners van uw VvE te betrekken. Met de bewonersenquête brengen we hun wensen en behoeften in kaart. Welke score krijgt het woongenot, wat is goed en wat kan er beter? We vragen ze ook om tips en adviezen te geven over verduurzamen en energie besparen. Alle informatie die we ophalen via de bewonersenquête verwerken we in ons advies.

Conditiemeting en grijs MJOP

Bij een bouwkundige en installatietechnische conditiemeting meten we letterlijk de conditie van uw gebouw aan de binnen- en aan de buitenkant. Het gaat om de huidige staat. En omdat u nog niet actief aan de slag bent met verduurzamen van uw VvE, verwerken we de rapportage van de conditiemeting in een grijs MJOP.

Nulmeting met financieel plan

Een conditiemeting en grijs MJOP zijn niet verplicht. Het is nodig als u bijvoorbeeld geen MJOP heeft, als uw huidige MJOP gedateerd is of als er achterstallig onderhoud is. In het grijs MJOP houden we rekening met de gemeenschappelijke ruimtes volgens de Akte van Splitsing.

Bij het grijs MJOP hoort uiteraard ook een financiële planning. We stellen de liquiditeit van uw VvE vast op basis van een jaarlijkse begroting en reserves versus de servicekosten en dotatie van bewoners. Ook de woonlasten per appartement worden bekeken.

Tot slot helpen we bij de besluitvorming en lichten we de conditiemeting en het grijs MJOP bij u op locatie toe in een ALV.

Maatwerkadvies verduurzamen (voorheen EPA)

Een (onafhankelijk) Maatwerkadvies is één van de belangrijkste bouwstenen bij het verduurzamen van uw VvE. Al onze Maatwerkadviezen zijn gecertificeerd volgens de BRL 9500. Dit is belangrijk bij het aanvragen van subsidies en financiering. De aangesloten adviseurs mogen EPA-certificaten uitgeven.

Verduurzamen en energie besparen

Het Maatwerkadvies is gericht op verduurzamen en energie besparen en bestaat uit een complete inventarisatie van bouwkundige en installatietechnische verduurzamingsmogelijkheden. Ons uitgangspunt is om te toetsen op de haalbaarheid van Nul Op de Meter.

We onderzoeken hoe u energie kunt besparen, bijvoorbeeld door isolatie en ventilatie, en welke mogelijkheden er zijn om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Onze adviseur beoordeelt het complete gebouw en de individuele appartementen.

Overzicht van alle maatregelen

Ons advies bestaat uit een overzicht van alle mogelijke maatregelen. Per maatregel ziet u:

  • De investering, besparing en terugverdientijd.
  • Stappen die u moet zetten om deze maatregel in te voeren.
  • Mogelijke subsidies (gemeentelijk, provinciaal en landelijk).
  • Mogelijkheden voor financiering.
  • Energetische effecten van de maatregel.
  • Afhankelijkheid van andere maatregelen.
  • Eventuele energielabelsprong.
  • Relatie met het MJOP.
  • Relatie met de Akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement van uw VvE.
  • Mogelijkheden binnen uw VvE om deze maatregel uit te voeren.

Financieel plan

Bij het Maatwerkadvies hoort ook een financiële planning. De maatregelen koppelen we aan de liquiditeit en financiële positie van uw VvE. Onze adviseurs maken een duidelijke samenvatting van het Maatwerkadvies en bespreken de conclusies en aanbevelingen bij u op locatie met het Bestuur en in een ALV. Zo helpen we bij de besluitvorming.

Groen MJOP

Heeft u een Maatwerkadvies Verduurzamen laten opstellen en besloten welke energiebesparende maatregelen u wil doorvoeren? Dan kunnen we deze maatregelen opnemen in uw MJOP. Uw huidige MJOP transformeert daarmee naar een groen MJOP.

Richting NOM of NOM-ready

Het groen MJOP koppelt de energiebesparende maatregelen met het bestaande onderhoud. We richten ons daarbij op de stap richting NOM of NOM-ready. Zo heeft u inzicht in de duurzame exploitatie van uw VvE voor de komende 30 tot 40 jaar.

Per maatregel brengen we de financiële planning in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de besparingen op energie en onderhoud, de bijbehorende reserves en servicekosten, de benodigde financiering en beschikbare subsidies per energiebesparende maatregel. Ook ziet u de vertaling van het totaalbeeld naar gemiddelde servicekosten en energiekosten per appartement.

Groen MJOP nodig voor subsidie of lening

Als een VvE wil verduurzamen en (deels) gebruik wil maken van subsidies en leningen, is een groen MJOP de eis. Voor het maken van een groen MJOP heeft u offertes nodig van de energiebesparende maatregelen. Bij dit traject kan onze procesbegeleider ondersteunen. En natuurlijk begeleiden we het bestuur bij de besluitvorming en geven we een duidelijke toelichting op het groen MJOP tijdens de ALV.

Meer informatie

Met veel plezier zetten wij onze kennis en kunde in. We zijn betrokken van advies tot en met de nazorg en alle stappen ertussenin. Maak een vrijblijvende afspraak voor een toelichting bij u op locatie of lees de veelgestelde vragen.